• Search form

04.01.2019 | 10:50

Konkurs Ministarstva kulture za savremeno stvaralaštvo u Srbiji u 2019.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije objavilo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2019. godini.

Konkurs je raspisan radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Konkurs je raspisan za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:
- književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
- muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
- likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
- pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
- umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
- filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
- digitalno stvaralaštvo i multimedija;
- ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja

Konkurs je raspisan i za programe i projekte u oblasti:
- kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
- kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
- kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
- kao i kulturnih delatnosti  pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
- izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
- naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Cilj Konkursa je "usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa)".
 
PRIORITETI FINANSIRANjA ILI SUFINANSIRANjA PROJEKATA PO OBLASTIMA:
 
1. Književnosti - manifestacije i nagrade  
•    Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog opusa domaćih autora;
•    Projekti koji doprinose uspostavljanju neposredne međunarodne kulturne saradnje u oblasti književnog stvaralaštva;
•    Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture  
•    Projekti sa potvrđenom uređivačkom koncepcijom i ugledom u stručnoj javnosti;
•    Projekti sa utvrđenom redovnom dinamikom izdavanja u skladu sa brojem izdanja tokom godine;
•    Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
•    Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje naučnih, odnosno kritičkih, izdanja autora srpske književnosti i kulture;
•    Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje prevoda koji značajno doprinose unapređenju i razvoju književnosti, kulture i humanističkih nauka.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.

4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
•    Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike, kao i festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;
•    Koncerti, koncertna gostovanja i koncertne serije ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;
•    Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
•    Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

•    Muzički festivali i manifestacije – 1.000.000,00 dinara
•    Muzički festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva - 200.000,00 dinara
•    Koncertne serije (neophodna su najmanje tri koncerta) - 900.000,00 dinara
•    Majstorski seminari, radionice i takmičenja - 300.000,00 dinara
•    Pojedinačni projekti – 400.000,00 dinara.

5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
•    Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izložbenih prostora - krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.);
•    Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.);
•    Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.).

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

•    Godišnji programi galerija i izlagačkih prostora: 500.000,00 dinara
•    Projekti koji uključuju do 3 umetnika: 300.000,00 dinara
•    Ostali projekti: 400.000,00 dinara.

6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
•    Pozorišni festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalne samouprave, kao i oni koji doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
•    Projekti - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti pozorišta;
•    Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti pozorišta.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

•    Pozorišni festivali – 1.000.000,00 dinara;
•    Projekti/produkcija – 700.000,00 dinara;
•    Gostovanja - 500.000,00 dinara;
•    Amatersko stvaralaštvo (festivali, projekti/produkcija, gostovanja) - 200.000,00 dinara.

7. Umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
•    Festivali umetničke igre - jasnog umetničkog koncepta, održivi, kao i oni koji doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
•    Projekti - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti umetničke igre;
•    Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti umetničke igre.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

•    Festivali – 500.000,00 dinara;
•    Projekti/produkcija – 300.000,00 dinara;
•    Gostovanja - 300.000,00 dinara;
•    Amatersko stvaralaštva (festivali, projekti/produkcija, gostovanja) - 200.000,00 dinara.

8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo  
•    Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
•    Podrška filmskim kolonijama;
•    Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online  platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta,
•    Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji;
•    Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija;
•    Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma;
Programi edukacije i razvoja publike:
•    Filmske radionice i edukacija;
•    Promocija filma kao nastavnog sredstva;
•    Trening inicijative za usavršavanje filmskih profesionalaca;
•    online promocija (podrazumeva inovativne projekte koji uključuju korišćenje socijalnih mreža i rad sa online publikom);
•    posebno će se uzeti u obzir podatak da li su projekti već podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa za oblast audio-vizuelnog stvaralaštva.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 200.000,00 dinara.

Napomena: konkurs nije namenjen produkciji filmskih projekata i televizijskih serija.

9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
•    Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi);
•    Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (namenjeni širem krugu korisnika, a ne samo pripadnicima manjina ili samo pripadnicima većinskog naroda, npr. prevođenje publikacije, titlovanje filma, sinhronizacija pozorišne predstave);
•    Projekti saradnje, umrežavanja, koprodukcije, gostovanja u zemlji i regionu (zemljama maticama) - profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
•    Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom, saradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture za potrebe osoba sa invaliditetom, senzibilizacija posetilaca - publike);
•    Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja - pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela  (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);
•    Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
•    Projekti koji obezbeđuju participativnost.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 100.000,00 dinara.

11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
•    Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji;
•    Projekti koji doprinose razvoju kulturnih potreba i jačanju kapaciteta dece i mladih i omladinskih organizacija (obrazovanje u oblasti kulture, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, umrežavanje, podsticanje mladih talenata, projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena);
•    Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja programa ustanova kulture koji su posvećeni deci i mladima, inovativni projekti i projekti koji doprinose stvaranju uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulturnog razvoja);
•    Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti).

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

12. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
•    Naučnoistraživački radovi iz oblasti nacionalnih naučnih disciplina (jezik i književnost, istorija, istorija umetnosti, i dr.).

13. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
•    Projekti koji doprinose očuvanju i prezentaciji izvornog narodnog stvaralaštva;
•    Obrazovni programi u oblasti amaterizma.
 
Najmanji iznos kojim će se finansirati ili sufinasirati pojedinačni projekti u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva biće usklađen sa najmanjim iznosom u oblastima za koje je projekat prijavljen.
 
PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.

Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima Ministarstva kulture i ifnormisanja, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.
 
KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Projekte u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).

Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave 

REZULTATI KONKURSA

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.
 
DOKUMENTACIJA

Sa sajta Ministarstva, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, u zavisnosti od oblasti za koju se prijavljuje:

 - Formular za sve oblasti konkursa (oblasti od 1. do 13, osim oblasti pod brojem 3. i brojem 9 );
 - Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);
 - Formular za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti (Oblast pod brojem 3);
-  Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta;
 
Posebni zahtevi:

1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 2). Dostaviti primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj.

2. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  (Oblast pod brojem 3).

Dostaviti:
• Formular za oblast izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u pet primeraka,
• ako je reč o delu na srpskom jeziku -  potpuna kopija gotovog rukopisa dela– i to jedan primerak na papiru i pet primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka, ili detaljni sinopsis izdavačkog projekta u pet primeraka,
• ako je reč o prevodu dela na srpski jezik - jedna potpuna kopija dela na izvornom jeziku na papiru, najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela, i to jedan primerak na papiru i pet  primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka,
• dokaze o regulisanim autorskim pravima – jedan primerak;
• potpisanu stručnu recenziju dela – jedan primerak.

3. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji (Oblast pod brojem 9).

Dostaviti:
• za projekte pripadnika nacionalnih manjina u oblasti periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
• za projekte pripadnika nacionalnih manjina u oblasti izdavačke delatnosti - tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.
 
VAŽNE NAPOMENE:

1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.
3. Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije), te je neophodno navesti umetničku oblast ili delatnosti društveno osetljivih grupa na prvoj strani formulara.
4. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta MORAJU biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Srbije.
 
PRIJAVLJIVANJE

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 4. januara 2019. do 4. februara  2019. godine.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular za prijavu na konkurs, u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti.

Po potrebi, dostaviti i:
1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.

Podnosilac prijave, u skladu sa aktom o registraciji, dužan je da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta (izjava se nalazi u prijavnom formularu) i tako odabere način pribavljanja akta o registraciji.     
 
U obzir će se uzimati samo prijave koje su:

- uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti  sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
- dostavljene isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2019. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
- na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2019. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog formulara.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Konkursni materijal se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova na dole navedene brojeve telefona i elektronske adrese:

Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo: Tijana Despotović, 011/3398-614, tijana.despotovic@kultura.gov.rs
Književnost i izdavaštvo: Marko Despotović, 011/3398-295, marko.despotovic@kultura.gov.rs
Pozorišna umetnost/Umetnička igra: Đurđijana Jovanović, 011/3398-880, djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs
Muzika: Dragana Mitrović, 011/3398-614, dragana.mitrovic@kultura.gov.rs
Vizuelne i likovne umetnosti: Dimitrije Tadić, 011/3398-026, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs
Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, osoba sa ivaliditetom i dece i za decu i mlade: Aleksandra Đorđević, 011/3398-880, aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom